Rezervaţia Naturală PLAIUL DOMNESC a fost în custodia Asociaţiei Ecologice Floare de Colţ în perioada 21 aprilie 2011 - 28 februarie 2013. Scopul principal al constituirii rezervaţiei este protecţia şi conservarea olistolitelor de calcare tithonice fosilifere.

joi, 20 octombrie 2011

REGULAMENTUL REZERVAŢIEI NATURALE PLAIUL DOMNESC


Art. 1. Scopul principal al constituirii şi managementului Rezervaţiei este protecţia şi conservarea olistolitelor de calcare tithonice fosilifere.
Art. 2. Responsabilitatea managementului Rezervaţiei Naturale Plaiul Domnesc revine Asociaţiei Ecologice Floare de Colţ care integrează într-un plan unitar şi supraveghează toate activităţile din rezervaţie, organizează şi efectuează activităţile specifice, asigurând o gospodărire unitară a rezervaţiei.
Art. 3. Activitatea Asociaţiei Ecologice Floare de Colţ legată de conservarea biodiversităţii este îndrumată şi supravegheată de către custozii AEFC.
Art. 4. Factorii interesaţi la gospodărirea rezervaţiei pot avea un rol consultativ în planificarea şi realizarea activităţilor ce fac obiectul Planului de Management.
Art. 5. Planul de Management şi Regulamentul Rezervaţiei ţin cont de valoarea deosebită a elementelor de patrimoniu identificate în perimetrul rezervaţiei.
Art. 6. Respectarea Planului de Management şi a Regulamentului este obligatorie pentru AEFC, precum şi pentru persoanele fizice şi juridice care desfăşoară activităţi în perimetrul şi în vecinătatea rezervaţiei.
Art. 7. Pe teritoriul rezervaţiei realizarea de construcţii civile, industriale şi agricole, indiferent de beneficiar sau de proprietarul terenului sunt interzise.
Art. 8. Reparaţiile curente a instalaţiilor de alimentare cu energie electrică, gaz metan, telefonie şi alte asemenea se vor face cu acordul AEFC, iar intervenţiile în urma calamităţilor vor fi comunicate imediat custodelui.
Art.9. Reparaţiile curente ale drumurilor judeţene, comunale şi forestiere tehnologice se vor face cu acordul AEFC, iar intervenţiile în urma calamităţilor vor fi comunicate imediat custodelui.
Art. 10. În perimetrul Rezervaţiei Naturale Plaiul Domnesc este interzisă montarea corturilor sau aprinderea focului.
Art. 12. În cazul în care există solicitări pentru vizitarea Rezervaţiei Naturale, turiștii vor fi însoţiţi obligatoriu de către custozii sau ghizii de turism ai AEFC dacă în Planul de Management nu sunt prevăzute alte restricţii. Pentru serviciile de însoţire / îndrumare poate fi percepută o taxă ce va fi stabilită de AEFC.
Art. 13. Principalul punct de acces în Rezervaţia Naturală Plaiul Domnesc este Moroieni – Sanatoriu Moroieni.
Art. 14. În cazul în care va fi percepută o taxă, tariful de vizitare al rezervatiei se instituie de către AEFC şi se aprobă de către Autoritatea Publică Centrală pentru Protecţia Mediului, conform legii.
Art. 15. În cazul în care va fi percepută o taxă, vizitarea rezervaţiei fără plata tarifului de vizitare este interzisă.
Art. 16. Vizitarea rezervaţiei este permisă numai pe potecile special amenajate şi drumul auto deschis şi semnalizat ca atare accesului publicului, cu respectarea instrucţiunilor de pe panourile informative.
Art. 17. Se interzice tăierea, ruperea sau scoaterea din rădăcini a arborilor, puieţilor sau lăstarilor, precum şi însuşirea celor rupţi sau doborâţi de fenomene naturale.
Art. 18. Se interzice distrugerea, degradarea, respectiv colectarea de roci sau fosile din rezervaţie, indiferent de scopul acestei colectări.
Art. 19. Colectarea de specii fosile se face numai cu acordul Asociaţiei Ecologice Floare de Colţ, cu respectarea prevederilor legale.
Art. 20. Este strict interzisă distrugerea sau degradarea panourilor informative şi indicatoare, precum şi a plăcilor, stâlpilor sau a semnelor de marcaj.
Art. 21. Asociaţia Ecologică Floare de Colţ monitorizează turismul în vederea stabilirii impactului acestei activităţi asupra patrimoniului natural din rezervaţie şi pentru stabilirea măsurilor de protecţie ce se impun, inclusiv a celor de restricţionare a accesului turiştilor.
Art. 22. Excursiile de grup în rezervaţie, organizate de agenţii de turism, se desfăşoară numai cu participarea unui custode sau ghid de turism al AEFC.
Art. 23. Regimul deşeurilor pe teritoriul rezervaţiei se reglementează astfel:
- este interzisă abandonarea, incinerarea sau depozitarea în gropi săpate în sol a deşeurilor de orice fel;
- turiştii au obligaţia de a-şi evacua deşeurile pe care le generează pe timpul vizitării rezervaţiei. Deşeurile vor fi evacuate în afara rezervaţiei, în locuri special amenajate pentru colectare.
Art. 24. Recoltarea humusului şi decopertarea solului este interzisă pe întreaga suprafaţă a rezervaţiei.
Art. 25. Cercetarea ştiinţifică în rezervaţie are ca scop conservarea patrimoniului geologic, geomorfologic al Mnţilor Bucegi. Pentru realizarea acestui scop, după inventarierea speciilor fosilifere şi evaluarea gradului lor de periclitare, AEFC va asigura monitorizarea continuă a acestora.
Art. 26. Fosilele de plante şi animale vertebrate şi nevertebrate, ca bunuri ale patrimoniului natural descoperite în perimetrul rezervaţiei, vor intra în proprietatea AEFC, dacă în urma evaluării lor nu se constată că este necesar a fi preluate de instituţiile de specialitate cu responsabilităţi pe plan naţional.
Art. 27. Activitatea de cercetare ştiinţifică se desfăşoară cu acordul AEFC.
Art. 28. La acţiunile de explorare-documentare este recomandat să participe consilierul ştiinţific al AEFC, care are dreptul să sisteze imediat acţiunea dacă aceasta nu respectă scopul, mijloacele şi durata, prevăzute în acordul administraţiei rezervaţiei.
Art. 29. Activitatea de cercetare ştiintifică efectuată de colaboratorii externi se realizează pe baza unui protocol de colaborare, în urma căruia AEFC va acorda sprijin logistic în măsura dotării sau a calificării personalului de teren. Rezultatele cercetării vor fi aduse obligatoriu la cunoştinţa AEFC şi vor fi păstrate în arhiva de specialitate. Aceste rezultate vor putea fi folosite atât pentru îmbunătăţirea activităţii interne, cât şi în diferite materiale informative precum monografii, pliante, broşuri, doar cu acordul autorului şi / sau a editurii, în cazul în care rezultatele ştiinţifice vor face obiectul unor lucrări publicate sau în curs de publicare. AEFC are obligativitatea de a menţiona sursele bibliografice pentru orice informaţie preluată din lucrări publicate sau în curs de publicare.
Art. 30. AEFC stabileşte măsurile necesare în vederea împiedicării distrugerii voite sau accidentale, a olistolitelor de calcare tithonice strict ocrotite pe suprafaţa rezervaţiei.
Art. 31. În măsura posibilităţilor financiare, rezultatele proiectelor de cercetare ştiinţifică cu caracter fundamental şi aplicat vor fi publicate pentru interesul specialiştilor şi a persoanelor interesate în reviste de specialitate, publicaţii naţionale şi internaţionale.
Art. 32. AEFC poate să sprijine din fonduri proprii activitatea de cercetare ştiinţifică şi diseminarea rezultatelor.
Art. 33. În rezervaţie sunt permise activităţi de turism şi de educaţie, cu respectarea Regulamentului rezervaţiei.
Art. 34. Fotografierea sau filmarea în scop comercial fără aprobare şi fără plata tarifelor legale nu este permisă în rezervaţie. Cei interesaţi pot obţine un permis temporar de la AEFC, contra plăţii tarifului aprobat.
Art. 35. Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament atrage după caz răspunderea disciplinară, contravenţională, penală, materială sau civilă conform legislaţiei în vigoare.
Art. 36. Aplicarea prezentului Regulament se face de către personalul AEFC şi de către personalul altor instituţii abilitate ale statului în limita competenţelor acestora. Personalul împuternicit să aplice Regulamentul îşi va dovedi identitatea cu legitimaţii al căror format va fi popularizat în mass–media şi pe panourile informative de la intrările în rezervaţie.
Art. 37. În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, personalul AEFC are dreptul de a solicita legitimarea persoanelor care au comis fapte sau au fost surprinse încercând să comită fapte care constituie contravenţii pe raza rezervaţiei.
Art. 38. Constituie contravenţie neprezentarea actelor de identitate, la solicitarea personalului AEFC, când acestea sunt solicitate la constatarea unor acţiuni / fapte ce constituie contravenţii.
Art. 39. Constatarea faptelor ce constituie contravenţii şi aplicarea sancţiunilor se face de către personalul AEFC şi de către personalul altor instituţii ale statului în baza competenţelor legale.
Art. 40. În exercitarea atribuţiilor de serviciu privind paza, apărarea şi administrarea ariei naturale protejate, precum şi în activitatea de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, personalul AEFC este asimilat personalului care îndeplineşte funcţii ce implică exerciţiul autorităţii de stat.
Art. 41. Prezentul Regulament face parte integrantă din Planul de Management al Rezervaţiei Naturale Plaiul Domnesc.
Art. 42. Prezentul Regulament poate fi modificat la propunerea AEFC.
Art. 43. Nerespectarea prezentului Regulament se sancţionează conform legislaţiei specifice în vigoare.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu